פרוטוקול דיון - ישיבה מס' 20200004

תאריך: 07/06/2020