הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המרחבית לתכנון ובניה שפלת הגליל - דף הבית

הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה

לכבוד:

 1. עורכי בקשות הבניה.
 2. הפונים השונים לוועדה המקומית.


הנדון: דרישות עקרוניות בבקשה לקבלת היתר בניה לצורכי מגורים

להלן פרוט דרישות אופייניות לבנייני מגורים – אין לעשות מדרישות אלה הכללה וכל מקרה נידון לגופו .


להלן הדרישות:

 1. מפרט מדויק וברור: א ציון מהות הבניה במפרט ב ציון שטח המגרש במפרט.
 2. חתימות: עורך הבקשה, האחראי לביצוע השלד, מועצה מקומית .
 3. חישובים סטטיים מלאים + הצהרת מהנדס תכניות קונסטרוקציה .
 4. תרשים סביבה ברור, בציון תוואי דרכים רוזטות ויעודים .
 5.  
  • תשריט חלוקה או איחוד וחלוקה לפי הצורך הערוך ע"י מודד מוסמך .
  • חתימת שותפים על החלוקה ואישור החתימות לפי חוק התצהירים .
  • יש להראות דרכי גישה לכל מגרש וברוחב 4.0 מטר לפחות .
  • יש להראות בתשריט קונטור כל המבנים בציון כל קווי הבניין, מידות המבנים .
  • הקצאת מגרש לכל מבנה לפי דרישות התקנון של תכנית המפורטת ו/או מתאר .
  • חתימת המודד המוסמך ע"ג התשריט וציון תאריך המדידה .
 1. פתרון לחניה לרכב במגרש .
 2. פתרון לפח אשפה במגרש .
 3. פתרון לאופן סילוק השפכים וחתך דרך פרטי הביוב .
 4. תרשים מגרש הכולל: מבנה מוצע, סימון כל קווי הבניין ע"י מודד מוסמך .
 5. שרטוט 4 חזיתות ו-2 חתכים לפחות, גם חתך דרך המדרגות לפי הצורך .
 6. ציון גבהים ומפלסים בחזיתות ובחתכים .
 7. פתרון לחימום סולרי .
 8. תכנית שיפועי גגות: כוון זרימת מים, אחוז שיפועים של הגגות .
 9. תכנית מקלט בק .מ. 1:100 בתכנית הכללית (יש להראות קיר מגן כנ"ל ממד', ממק' .
 1.  
  • תכנית מקלט בק .מ . 1:50, כנ"ל ממד', כנ"ל ממק' .
  • חזיתות וחתכים בק . מ. 1:50 .
 2.  
  • סימון גדר בטון במגרש במידה ויש .
  • (ב)שרטוט חתך וחזית של גדר הבטון .
  • ציון אורך גדר הבטון במפרט .
 3.  
  • סימון גבול החלקה בתרשים הסביבה .
  • סימון גבול המגרש בחלקה .
 4. יש להראות שביל גישה לכל המגרש .
 5. סימון קווי חשמל העוברים במגרש: סוג קווי החשמל, ומרחק מקצה המבנה לקו החשמל .
 6. סימון קו טלפון העובר במגרש .
 7. סימון כלים סניטריים .
 8. ציון קורדינטות בתרשים הסביבה .
 9. תכנית מבנה בק .מ. 1:100 שרטוט ברור, כתב יד טכני .
 10. ציון כל קווי הבניין בתרשים המגרש בתכנית .
 11. הסכמת מעבדה מאושרת בקשר לבדיקת איכות הבטונים והמצאת תעודות הבדיקה .
 12.  הסכמת קבלן רשום לביצוע עבודות הבניה .
 13. פרוט מהות ההקלה או השימוש החורג לפי סעיפים 146 – 149 .


בכבוד רב
מג'ד מולא
מהנדס הועדה

הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה