הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המרחבית לתכנון ובניה שפלת הגליל - דף הבית

טפסים

טפסים כללים

  
אישור תוכנית מס' ג
הודעה לבעלי זכויות במקרקעין לפי תקנה 36
הודעה לועדות לפי תקנה 36
הפקדת תוכנית מס ג
התחייבות להריסה
ויתור על שטח לדרך
טופס 3 בקשה לאישור אספקת חשמל
טופס א - מינוי אחראי לביקורת
טופס ב - דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה
טופס ג - הודעה על קבלת אחריות לביקורת
טופס להגשת חישובים סטטיים
טופס להגשת חישובים סטטים
יידוע בעלים לועדות - 36
כתב התחיבות לשיפוי
תוספת רביעית תקנה 20א אחראי ממד
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 1)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 2)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 3)
תצהיר בעל זכות בנכס
תצהיר הסכמת בעלים
תצהיר יציבות מבנה קיים
תצהיר מילוי תנאים
תצהיר מתכנן השלד
תצהיר קבלן רשום
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
תצהיר של בעל זכות בנכס בקשר להיתר בנייה
תצהיר תקנה 2ב לנפטרים

 טפסים לתעודת גמר

  
בקשה לקבלת תעודת גמר
הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תעודת גמר
הצהרת מורשה נגישות, תעודת גמר
הצהרת עורך בקשה ראשי, תעודת גמר
הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים, תעודת גמר
הצהרת עורך משנה נוסף, תעודת גמר
הצהרת קבלן רשום, תעודת גמר
טופס 3 בקשה לאישור אספקת חשמל

 טפסים לתחילת עבודה

  
אישור מודד מוסמך סימון מתווה בניין, תחילת עבודות
בקשה לאישור תחילת עבודות
הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות
הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה, תחילת עבודות
הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות
הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין, תחילת עבודות
הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה, תחילת עבודות
הצהרת אחראי לביצוע שלד, תחילת עבודות
הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין, תחילת עבודות
הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות
הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה, תחילת עבודות
הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות
הצהרת קבלן רשום, תחילת עבודות
תצהיר קבלן רשום, תחילת עבודות

 טפסים לשלב הביצוע

  
בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים, מהלך ביצוע
דיווח אחראי לביקורת על הביצוע, עריכת ביקורת באתר בנייה, מהלך ביצוע
דיווח אחראי משנה על הביצוע, עריכת ביקורת באתר בנייה, מהלך ביצוע
דיווח מפקח רשות רישוי, עריכת ביקורת באתר בנייה, מהלך ביצוע
טפסים