הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המרחבית לתכנון ובניה שפלת הגליל - דף הבית

טפסים

  
אישור תוכנית מס' ג
הפקדת תוכנית מס ג
התחייבות להריסה
ויתור על שטח לדרך
טופס 3 בקשה לאישור אספקת חשמל
טופס א - מינוי אחראי לביקורת
טופס ב - דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה
טופס ג - הודעה על קבלת אחריות לביקורת
טופס להגשת חישובים סטטים
כתב התחיבות לשיפוי
תוספת רביעית תקנה 20א אחראי ממד
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 1)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 2)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 3)
תצהיר הסכמת בעלים
תצהיר יציבות מבנה קיים
תצהיר מתכנן השלד
תצהיר קבלן רשום
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
תצהיר של בעל זכות בנכס בקשר להיתר בנייה
תצהיר תקנה 2ב לנפטרים
הודעה לועדות לפי תקנה 36
יידוע בעלים לועדות - 36
תצהיר מילוי תנאים
טופס להגשת חישובים סטטיים
​​​​
טפסים